June 4, 2016  /  Sheroo ki Shairi! Ye Shair nahi sheroo hain

Sheroo ki Shairi! Ye Shair nahi sheroo hain